مشخصات ارسال کننده ویدیو

آموزش تقسیم مو برای بوتاکس

خانم مریم مهدوی، مدرس رسمی آکادمی آنیل در خصوص بوتاکس مو توضیح می دهند